Chính sách lương & thưởng

Với quan điểm “Lấy con người là trọng tâm”, Bệnh viện Đa Khoa Hồng Hưng luôn chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao cho tất cả các vị trí công tác. Theo đó, các chính sách lương – thưởng “phù hợp và thỏa đáng” luôn được chúng tôi đặc biệt quan tâm.

1. Quan điểm về lương – thưởng

Để kiến tạo nên một môi trường làm việc hạnh phúc, luôn đề cao tinh thần học tập, nghiên cứu và sáng tạo, thì vấn đề sự thỏa mãn của đội ngũ nhân sự (nhất là những nhân sự chất lượng cao) chính là vấn đề tiên quyết. Theo đó, quan điểm của chúng tôi về các vấn đề lương – thưởng chính là:

 • Phù hợp với thị trường lao động;
 • Đúng với giá trị công việc, năng lực cá nhân;
 • Hiệu quả hoạt động của bệnh viện;
 • Tương xứng với tiềm năng và giá trị đóng góp của nhân viên;

2. Chính sách lương – thưởng

 • Phải phù hợp với bản chất công việc, yêu cầu chất lượng, trình độ, kinh nghiệm, hiệu suất làm việc của mỗi cá nhân, nguồn lực của tổ chức và những yếu tố thù lao thích hợp khác;
 • Cơ sở để thực hiện các chính sách về lương – thưởng chính là thông qua kết quả đánh giá công việc, đánh giá năng lực, đánh giá mức độ hoàn thành công việc;
 • Mỗi nhân viên sẽ được đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo các chỉ số KPI;
 • Tất cả người lao động (đủ điều kiện) đều có cơ hội được xem xét tăng lương hàng năm trên cơ sở mức độ hoàn thành công việc và/hoặc đánh giá năng lực;
 • Các quy định liên quan đến tham gia bảo hiểm xã hội;
 • Hợp đồng lao động được phân loại thành các nhóm chính gồm: toàn thời gian, bán thời gian,…

3. Chính sách thưởng

Bao gồm 3 hình thức:

 • Khen thưởng tập thể khoa phòng theo mức độ hoàn thành công việc năm;
 • Khen thưởng cho cá nhân theo đánh giá xếp loại một số cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm;
 • Khen thưởng đột xuất cho cá nhân, khoa phòng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *